Contoh Surat Kuasa

Surat kuasa adalah surat yang isinya tentang pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain. Surat kuasa dapat juga diartikan sebagai surat resmi untuk pelimpahan wewenang kepada orang/ pihak lain (yang diberi kuasa). Ketika surat kuasa selesai dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak, maka pihak yang diberi kuasa berhak penuh mengambil keputusan mewakili pihak pemberi kuasa.

Umumnya surat kuasa dibuat ketika pihak yang memberi kuasa tidak sempat hadir untuk memberi keputusan atau tidak mampu sehingga segala wewenangnya dilimpahkan kepada pihak lain yang berada pada posisi penerima kuasa. Surat kuasa harus dibuat pada kertas segel atau kertas biasa yang dilampiri materai sebagai bukti legalitas. Adapaun data-data yang harus ada pada surat kuasa di antaranya adalah:
 1. Nama lengkap pemberi kuasa
 2. Tempat tanggal lahir atau usia pemberi kuasa
 3. Alamat lengkap dan/ No. Identitas (KTP) pemberi kuasa
 4. Jenis kelamin pemberi kuasa
 5. Pekerjaan pemberi kuasa
 6. Nama lengkap penerima kuasa
 7. Tempat tanggal lahir atau usia penerima kuasa
 8. Alamat lengkap dan/ No. Identitas (KTP) penerima kuasa
 9. Jenis kelamin penerima kuasa
 10. Pekerjaan penerima kuasa
 11. Hal yang dikuasakan
 12. Tandatangan pemberi kuasa dan penerima kuasa

Banyak hal atau masalah yang dapat dikuasakan melalui surat kuasa di antaranya:
 1. Surat kuasa ahli waris
 2. Surat kuasa jual-beli
 3. Surat kuasa peminjaman
 4. Surat kuasa penggunaan sertiifikat tanah dan bangunan
 5. Surat kuasa penggunaan BPKB kendaraan
 6. Surat kuasa pengambilan keputusan politik
 7. Surat kuasa pencairan uang
 8. Surat kuasa pengambilan gaji
Jika sahabat membutuhkan contoh surat kuasa untuk keperluan tertentu, dapat dengan mudah menemukannya di search engine. Namun demikian pada posting ini saya ingin berbagai contoh surat kuasa yang mudah-mudahan dapat digunakan sebagai referensi. Adapun masalah subtantifnya disesuaikan dengan kebutuhan yang dihadapi.

Contoh Surat Kuasa Pencaiaran Uang di Bank

SURAT KUASA


Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama Lengkap
: Nama lengkap pemberi kuasa
Jenis Kelamin
: Laki-laki
Tempat, Tgl Lahir
: Bandung, 07 Januari 1970
Alamat Lengkap
: Alamat lengkap pemberi kuasa
No. KTP
: Nomor KTP Pemberi kuasa
Pekerjaan
: Pekerjaan pemberi kuasa
untuk selanjutnya disebut sebagai pihak kesatu.


Nama Lengkap
: Nama lengkap penerima kuasa
Jenis Kelamin
: Laki-laki
Tempat, Tgl Lahir
: Bogor, 27 Januari 1973
Alamat Lengkap
: Alamat lengkap penerima kuasa
No. KTP
: Nomor KTP penerima kuasa
Pekerjaan
: Pekerjaan penerima kuasa
untuk selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Melalui surat ini pihak kesatu memberi kuasa penuh kepada pihak kedua untuk pencairan uang di Bank Mandiri sebesar Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Demikianlah Surat Kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.
Bogor, 27 November 2013
Pihak Kedua

(Ttd. Pihak Kedua)


Pihak Kesatu

(Ttd. Pihak Kesatu)

Popular posts from this blog

Menghitung Arus, Tegangan, Daya, dan Resistansi Pada Rangkaian Seri

Menghitung Arus, Tegangan, Daya, dan Resistansi pada Rangkaian Paralel

Contoh Kata Berawalan "Ber"